Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Projekts “PuMPuRS” turpinās arī attālinātajās mācībās!

Fotogrāfijas skolas stenda par projektu

Arī 2020./2021. mācību gadā tika turpināts darbs ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura laikā individuālu konsultatīvo atbalstu  un konsultācijas mācību priekšmetos ietvaros saņēma 71 skolēns no 5. līdz 12.klasei, un  ar kuriem strādā profesionāla pedagogu komanda: sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, datorikas, inženierzinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāji. Visbiežāk tika izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos- matemātikā, latviešus valodā, angļu valodā un arī krievu valodā.

Projektā tika nodrošināts arī pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalsts gan mācīšanās prasmju un pašdisciplīnas prasmju pilnveidei. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un mācībām attālināti, atbalsta konsultācijas tika organizētas tiešsaistē, 5 skolēniem ar emocionāla rakstura grūtībām, konsultācijas tika nodrošinātas klātienē, ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus. Atbalsta nodrošināšanai projektā tika iesaistīti 39 ģimnāzijas pedagogi.

Lai nodrošinātu sniegtā atbalsts kvalitāti, šajā mācību gadā projekta ietvaros 7 pedagogi apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu – 12h , piedaloties darbnīcā izglītības iestādes darbiniekiem par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs. 10 ģimnāzijas pedagogi piedalījās projekta supervīzijā, kurā pedagogi  analizēja savu darbību projektā, dalījās pieredzē, kā arī uzdeva jautājumus, par to, kas apgrūtina projekta īstenošanu, paaugstināja pedagogu pašefektivitāti, strādājot ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem.

Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas. Skolēni, kas iesaistījušies projektā, atzīst, ka individuālajās konsultācijās viņi uzlaboja ne tikai zināšanas vai iepriekš iekavēto un nesaprasto vielu, bet uzlabojās viņu komunikācija un sadarbība ar pedagogiem, kas sevišķi svarīga attālināto mācību laikā. Skolēni sarunās norāda, ka  ne mazāk svarīgs ieguvums no šīm atbalsta konsultācijām ir emocionālais atbalsts un pienākuma apziņas sekmēšanās, kā rezultātā uzlabojās arī mācību rezultāti.

Pateicoties pedagogu  profesionalitātei, ieinteresētībai un neatlaidībai tika pārvarētas gan komunikācijas, gan tehniska rakstura, gan arī emocionālās grūtības. Liels paldies projekta PuMPuRS  pedagogiem par atbalstošas skolas vides veidošanu!  

Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece
izglītības jomā Liene Juhņevska