Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Metodiskās dienas “Vienotās pieejas īstenošana, nodrošinot pāreju uz mācībām valsts valodā”

2024.gada 29.februārī  Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas organizēja Metodisko dienu “Vienotās pieejas īstenošana, nodrošinot pāreju uz mācībām valsts valodā” , kurā tika uzaicināti piedalīties pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” (British Council Latvia ) sadarbības partneri – audzinātāji no Rīgas 264.pirmskolas izglītības iestādes “Zelta atslēdziņa” .

Metodiskajā dienā ģimnāzijas pedagogi dalījās pieredzē par runājošo sienu, vārdnīcu un dinamisko paužu izmantošanu valodas apguves sekmēšanai, par pierakstu veidošanu un tekstpratības stiprināšanu mācību stundās sākumskolā, lai radītu bērnos vēlēšanos runāt latviski un sekmētu runas attīstību.

Pedagogus, tajā skaitā arī četrus PII “Zelta atslēdziņa” pedagogus un British Council pārstāvjus, savās stundās labprāt uzņēma pedagogi N.Minajeva, N.Mihailova, I.Panova un K.Kirilova.

Pēc mācību stundas  profesionālās sarunās pedagogi veidoja kopīgu priekšstatu par to, kā vienlaicīgi ar mācību satura apguvi, veicināt 1.klašu skolēnu latviešu valodas prasmes, kā arī par pēctecības nodrošināšanas nepieciešamību starp pirmsskolu un sākumskolu bērnu vieglākai pārejai no vienas izglītības pakāpes uz nākamo. 

Kristīne Dombrovska rāda atklāto stundu.  Ksenija Kirilova rāda atklāto stundu.  Nataļja Minajeva rāda atklāto stundu.  Irina Panova rāda atklāto stundu.

Vecāku kopsapulce PII “Zelta atslēdziņa”

Atsaucoties PII “Zelta atslēdziņa” vadības aicinājumam, pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” (British Council Latvia ) ietvaros,  direktores vietniece izglītības jomā Tatjana Lukjanova un metodiķe Ingūna Hitrova 25.01.2024. piedalījās vecāku kopsapulcē, lai sniegtu ieteikumus  6 gadīgo bērnu vecākiem par to, kā sekmēt sava bērna latviešu valodas prasmes.  Ar lielu interesi vecāki uzklausīja rekomendācijas latviešu valodas vides radīšanai - kopā ar bērnu apmeklēt bērnu izrādes un pasākumus latviski, iegādāties attīstošus bērnu žurnālus latviešu valodā.

Ne par velti ir teiciens, ka bērns ir vecāku spogulis, tāpēc vecāki tika aicināti rādīt saviem bērniem paraugu, un pēc iespējas vairāk sabiedriskās vietās un iestādēs sarunāties latviski.

Vecāki guva atbildes arī par mācību procesa organizāciju skolā un praktiskus padomus par bērnu pieteikšanu mācībām Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā.

Uzstājās Ingūna Hitrova  PII   Uzstājās Ingūna Hitrova un Tatjana Lukjanova

PII “Zelta atslēdziņa” 5.,6.gadīgo bērnu viesošanās ģimnāzijā

2024.gada 4.janvārī Rīgas 264.pirmskolas izglītības iestādes “Zelta atslēdziņa” 5.,6.gadīgie bērni pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” (British Council Latvia ) ietvaros viesojās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā un iejutās 1.klasnieka lomā.  Pirmsskolas audzēkņiem bija lieliska iespēja iepazīties ar ģimnāzijas plašajām mācību telpām, uzzināt, kā notiek mācības skolā, ka ir noteikts dienas ritms - stundas un starpbrīži, ka skolā ir zvans, kas par to atgādina.

Pirmsskolas audzēkņi kopā ar saviem skolotājiem piedalījās ģimnāzijas sagatavotajās nodarbībās, kurās aizraujošā un izzinošā veidā papildināja savu vārdu krājumu latviski, piedalījās nodarbībās, kurās mācījās krāsu mācību, vērojot eksperimentu, bagātināja savu vārdu krājumu latviski, darbojoties praktiskā nodarbībā datorklasē apguva jaunus vārdus latviski, dabaszinību nodarbībā mācījās nosaukt dārza veltes, kuras garšu vai negaršo. Savukārt bibliotēkas nodarbībā iepazinās ar jaunākajām bērnu grāmatām un bērnu žurnāliem latviešu valodā.

Pirmskolas pedagogiem bija iespēja iepazīt ģimnāzijas pedagogu piedāvātās metodes un paņēmienus bērnu vārdu krājuma paplašināšanai, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus par mācību procesu.

Paldies pedagogiem J.Ofmanei, K.Kirilovai. A.Tumarevičai, E.Bugrovai par radošām un motivējošam nodarbībā pirmsskolas audzēkņiem.

Dalībnieku kopīga bilde  Skolotājas Jeļenas Ofmanes rādīta stunda
 Skolotājas Aleksandras Tumarevičas rādīta stunda Skolotājas Ksenijas Kirilovas rādīta stunda 

Bērnudārzu bērni skolas bibliotēkā  

Par Zolitūdes ģimnāzijas un PII “Zelta atslēdziņa” sadarbības uzsākšana

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija līdz ar  18 citām izglītības iestādēm Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un Augšdaugavas novadā ir iesaistījusies  British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā pilotprojektā “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā”.  Projekta ietvaros esama uzsākuši sadarbību ar  Rīgas 264.pirmskolas izglītības iestādi “Zelta atslēdziņa”, kuras mērķis -veicināt pedagogu sadarbību, lai nodrošinātu bērnu latviešu valodas prasmju kvalitatīvu apguvi, pārejot no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolu, mazināt skolas un pirmsskolas pedagogu atšķirīgo redzējumu par to, kādām prasmēm būtu jābūt bērnam, beidzot pirmsskolu un sākot skolas gaitas.

Projekta ietvaros 2023.gada 29.novembrī notika pirmais kopīgais pasākums “1.klašu mācību stundu vērošana, izvērtējums, sarunas par metodiku”. Atklāto mācību stundu vērošanā un seminārā par digitālo resursu izmantošanu pirmsskolas bērnu latviešu valodas attīstīšanai.  piedalījās astoņi pirmsskolas pedagogi un trīs ģimnāzijas pedagogi labās prakses piemēru gūšanai, lai tos izmantotu savā darbā un savstarpēji dalītos pieredzē. Pasākuma galvenais mērķis – paplašināt kompetenci latviešu valodas apguves veicināšanā bērniem no krievvalodīgām vai bilingvālām ģimenēm.

Paldies pedagogiem N.Minajevai, J.Isjko, I.Poļakai, J.Martjanovai par atklāto stundu vadīšanu un dalīšanos pieredzē!

Pedagogu saruna pie apaļa galda

Skolotāja Nataļja Mihailova rāda atklāto stundu 1.klasē   Skolotāja Jeļena Isjko rāda atklāto stundu 1.klasē 
 Skolotāja Jeļena Martjanova rāda atklāto stundu 1.klasē  Skolotāja Inita Poļaka rāda atklāto stundu 1.klasē