Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Atbalsts izglītojamajiem ar dažādām mācīšanās vajadzībām projektā “PuMPuRS”

Darbs ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpinās jau 4.gadu. 2021./2022. mācību gada laikā  individuālu konsultatīvo atbalstu  un konsultācijas mācību priekšmetos projekta ietvaros saņēma 123 skolēni no 1. līdz 11.klasei, kas ir vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā  (88 skolēni).

Visbiežāk tika izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu konsultantu atbalsts tika sniegts matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā.

Projektā tika nodrošināts arī pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalsts mācīšanās prasmju un pašdisciplīnas prasmju pilnveidei, kā arī motivācijas sekmēšanai. Galvenais projekta ieguvums ir labvēlīga un iekļaujoša vide ikvienam skolēnam. Projekts PuMPuRS ģimnāzijā ir nenovērtējams atbalsts daudziem skolēniem.

Paldies visiem Projekta PuMPuRS pedagogiem par vēlmi un atsaucību veikt papildus darbu skolēnu atbalstam un iekļaušanas sekmēšanai!

Zināšanas nav vienīgais, ko skolēni un viņu vecāki sagaida no skolas. Svarīgi ir pēc iespējas sniegt  atbalstu katram skolēnam, iedrošinājumu un ticību savām spējām.

Sagatavoja projekta koordinatore Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

Liene Juhņevska

 Logo projekta PuMPuRS

Projekts “PuMPuRS” turpinās arī attālinātajās mācībās!

Fotogrāfijas skolas stenda par projektu

Arī 2020./2021. mācību gadā tika turpināts darbs ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura laikā individuālu konsultatīvo atbalstu  un konsultācijas mācību priekšmetos ietvaros saņēma 71 skolēns no 5. līdz 12.klasei, un  ar kuriem strādā profesionāla pedagogu komanda: sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, datorikas, inženierzinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāji. Visbiežāk tika izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos- matemātikā, latviešus valodā, angļu valodā un arī krievu valodā.

Projektā tika nodrošināts arī pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalsts gan mācīšanās prasmju un pašdisciplīnas prasmju pilnveidei. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un mācībām attālināti, atbalsta konsultācijas tika organizētas tiešsaistē, 5 skolēniem ar emocionāla rakstura grūtībām, konsultācijas tika nodrošinātas klātienē, ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus. Atbalsta nodrošināšanai projektā tika iesaistīti 39 ģimnāzijas pedagogi.

Lai nodrošinātu sniegtā atbalsts kvalitāti, šajā mācību gadā projekta ietvaros 7 pedagogi apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu – 12h , piedaloties darbnīcā izglītības iestādes darbiniekiem par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs. 10 ģimnāzijas pedagogi piedalījās projekta supervīzijā, kurā pedagogi  analizēja savu darbību projektā, dalījās pieredzē, kā arī uzdeva jautājumus, par to, kas apgrūtina projekta īstenošanu, paaugstināja pedagogu pašefektivitāti, strādājot ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem.

Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas. Skolēni, kas iesaistījušies projektā, atzīst, ka individuālajās konsultācijās viņi uzlaboja ne tikai zināšanas vai iepriekš iekavēto un nesaprasto vielu, bet uzlabojās viņu komunikācija un sadarbība ar pedagogiem, kas sevišķi svarīga attālināto mācību laikā. Skolēni sarunās norāda, ka  ne mazāk svarīgs ieguvums no šīm atbalsta konsultācijām ir emocionālais atbalsts un pienākuma apziņas sekmēšanās, kā rezultātā uzlabojās arī mācību rezultāti.

Pateicoties pedagogu  profesionalitātei, ieinteresētībai un neatlaidībai tika pārvarētas gan komunikācijas, gan tehniska rakstura, gan arī emocionālās grūtības. Liels paldies projekta PuMPuRS  pedagogiem par atbalstošas skolas vides veidošanu!  

Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece
izglītības jomā Liene Juhņevska

Projekta darbība turpinās!

Projekta PuMPurs logo

2019./2020. mācību gada 2.semestrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpināja dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Skolniece - rada like 

Projekta ietvaros individuālās atbalsta konsultācijas 2.semestrī saņēma nu jau 51 skolēns (5.-12.klasei), ar kuriem strādāja profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāji – kopumā 29 pedagogi.

Iespējamais atbalsts individuālajās konsultācijās ir plašs – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura skaidrojumā. Lielākoties, pedagogu - konsultantu atbalsts tika nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Nozīmīgu atbalstu sniedza pedagoga palīgi, kuri gan mācību stundās, gan arī ārpus tām palīdzēja apgūt skolēnam piemērotā darba tempā mācību stundā nesaprasto, sagatavot un iemācīties izmantot atgādnes mācību satura sekmīgai apguvei, motivēja regulāri sagatavoties stundām, sekmēja plānošanas un pašdisciplīnas prasmju pilnveidošanos. 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lielākā daļa atbalsta konsultāciju 13.martā tika pārtrauktas, bet pedagogi J.Muravska, N.Popova, Ļ.Volkova, M.Brauna, M.Guseva, sākot no 1.aprīļa turpināja sniegt atbalsta konsultācijas attālināti 10 skolēniem. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Skype, e-pasts, Zoom u.c. 

Visas iesaistītās puses- skolēni, vecāki un arī pedagogi pozitīvi novērtē projekta ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Skolēni bija pārliecināti, ka saņems palīdzību, atbalstu, jo ar pedagogiem ir izveidojušās uzticamas attiecības. Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gadu.

Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija īsteno projektu ” PuMPuRS”

Projekta PuMPuRS logo

2019./2020.mācību gada oktobrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS. Tā ietvaros ģimnāzijā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 43 skolēniem no 5. līdz 12.klasei. Atbalsta nodrošināšanai projektā tika iesaistīti 26 ģimnāzijas pedagogi.

Atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un riskiem, katram no šiem skolēniem pedagogi ir izveidojuši individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kurus pēc nepieciešamības, var pārskatīt un turpināt realizēt nākamajos semestros ilgtermiņā līdz pat projekta beigām- 2022.gada 31.decembrim. Visbiežāk šajā semestrī tika izmantota iespēja saņemt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – matemātikā, latviešu valodā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Projektā tika nodrošināts arī pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalsts gan mācīšanās prasmju un pašdisciplīnas prasmju pilnveidei, gan konfliktu risinājumam ar klasesbiedriem, agresijas mazināšanai, motivācijas sekmēšanai.

Iesaistīties projektā tiek piedāvāts gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētas mācības vai zemu mācību sasniegumu dēļ, vai latviešu valodas grūtību dēļ apgrūtināta mācību priekšmetu apguve latviski.

Atsauksmes par projektu gan no pedagogiem, gan skolēniem pēc pirmā aizvadītā mācību semestra ir pozitīvas. Izglītojamie un vecāki atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt turpinās sadarboties ar pedagogiem.
Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Atbalsta grupas informācija