Grāmatu lietošanas noteikumi

RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA

Reģ.Nr.3813900724

Ruses ielā 22,  Rīgā, LV-1029,  tālr.7405956, 7405912, fakss 7405561,  e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.zolitude.lv

2011.gada 03.janvārī                                  Nr.39-zg

 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Rīgā

Izdoti saskaņā ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas

Bibliotēkas reglamenta

16.05.2008.Nr.16-zg 9.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē ģimnāzijas bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, informācijas resursu un elektroniskās informācijas sistēmu izmantošanu.
 2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēka nodrošina mācību procesu ar Valsts izglītības standartam atbilstošu literatūru, sekmē skolēnu intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu.
 3. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas darba laiks: darba dienās 8.30. – 17.00.

 

2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana

 1. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkā var reģistrēties visi skolēni un skolas darbinieki, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 2. Reģistrētam lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu uz lasītāja formulāra vāka jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.
 3. Personām, kuras nemācās un nestrādā ģimnāzijā, ir tiesības izmantot bibliotēkas informācijas fondu lasītavā.

 

3. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas lietotāju apkalpošana

 

 1. Katram reģistrētam bibliotēkas lietotājam iekārto lasītāja formulāru, kurš pastāvīgi glabājas bibliotēkā un kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus un ziņas par to atdošanu.
 2. Bibliotēka grāmatas lietotājiem izsniedz uz noteiktu termiņu:

2.1.   Mācību literatūra – viens mācību gads,

2.2.   Daiļliteratūra – 15 dienas. Nepieciešamības gadījumā daiļliteratūras lietošanas termiņu iespējams pagarināt.

2.3.   Skolas pedagogiem izsniegtajiem metodiskajiem līdzekļiem lasīšanas laiks netiek normēts, to pedagogs nosaka pats. Izņēmuma gadījumā, ja grāmatu pieprasa arī citi pedagogi, tiek noslēgta vienošanās par grāmatas lietošanas laika termiņiem.

 1. Uzziņu literatūra un enciklopēdijas tiek izsniegtas darbam tikai lasītavā.
 2. Beidzot mācības vai darba attiecības, lietotājam jānodod visa bibliotēkā saņemtā literatūra un jāsaņem no bibliotekāres izziņu, ka bibliotēkā nav parādu.
 3. Vienam lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.
 4. Pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros bibliotēka sniedz sekojošus bezmaksas pakalpojumus:

4.1.   bibliotēkas apmeklējumi, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu un informācijas meklēšanas iespējām;

4.2.   grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un lasītavā;

4.3.   informācijas meklēšanas sistēmu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana.

4. Lietotāju tiesības

 1. Izmantot bibliotēkas fondu, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 2. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus no bibliotēkas fonda.
 3. Izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus.
 4. Apmeklēt bibliotēkas organizētos pasākumus un izstādes, iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darbības uzlabošanai.

5. Lietotāju atbildība

 1. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ievērot tos.
 2. Saudzēt ģimnāzijas īpašumu: inventāru un iespieddarbus. Iespieddarbos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. Saņemtās grāmatas obligāti jāapvāko.
 3. Saņemot mācību grāmatas, skolēnam ar pildspalvu jāieraksta savs vārds, uzvārds un mācību gads mācību grāmatu aizmugures lapā .
 4. Pirms nodot mācību grāmatas, tās jāsaved kārtībā. Nepieciešamības gadījumā jāsalīmē, kā arī jāizdzēš uzrakstītais, (ja tomēr grāmatā ir veiktas kādas piezīmes).
  Mācību gada beigās:

1. – 9.klasei visas mācību grāmatas pārbauda klases audzinātāja kopā ar klases vecāko un nodod grāmatas skolas bibliotekārei;

10. – 12.klasei grāmatas pārbauda un pieņem skolas bibliotekāre.

 1. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu nav noformējis pie bibliotekāra.
 2. Ja lietotājs pazaudējis vai sabojājis izsniegto iespieddarbu, tas jāaizvieto ar tādu pašu vai citu iespieddarbu, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgu.
 3. Atstāt garderobē virsdrēbes un citas bibliotēkā neizmantojamās lietas.
 4. Neienest un nelietot bibliotēkā pārtikas produktus
 5. Netraucēt citu bibliotēkas lietotāju darbu, bibliotēkā saglabāt tīrību un kārtību.

6. Bibliotēkas lietošanas noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība

1.  Bibliotēkas lietošanas noteikumus un to grozījumus izdod direktors

2. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos, tiek atzīti par spēku zaudējušiem 2007.gada 28. decembra „ Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumi” Nr. 9-zg.

Direktore

S.Semenko