Noslēdzies projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” īstenoja Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO). Projektā piedalījās 15 Latvijas izglītības iestādes – Aglonas vidusskola, Babītes vidusskola, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, Dobeles 1.vidusskola, Jaunogres vidusskola, Jelgavas 4.sākumskola, Liepājas 7.vidusskola, Olaines 2.vidusskola, Pededzes pamatskola, Rīgas 15.vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rojas vidusskola, Špoģu vidusskola, Tukuma 2.vidusskola, Ventspils 6.vidusskola. Izglītības attīstības centrs pateicas visiem partneriem, skolu un kopienu komandām par produktīvo sadarbību!

Kāpēc bija nepieciešams šāds projekts? Latvijas pedagogi arvien biežāk saskaras ar situācijām, kad vienā klasē mācās bērni, kuri nāk no dažādām valstīm, kuriem ir atšķirīga iepriekšējā mācību pieredze, vecums, reliģiskā pārliecība, tautība un ādas krāsa. Šādās situācijās, līdzās spējai pasniegt savu mācību priekšmetu, vienlīdz nozīmīga kļūst arī vispārējā pedagoģiskā meistarība, psiholoģiskā sagatavotība, starpkultūru komunikācijas prasmes un skolotāja paša personība un vērtības. Visbiežāk skolas un pedagogi minētās situācijas risina pašu spēkiem – esošo resursu un atbalsta sistēmu ietvaros. Tādēļ īsti laikā nāca projekts, kurš radīja platformu pieredzes apmaiņai un kopīgām mācībām par jauniebraucēju iekļaušanu, piedāvāja ekspertu padomus un mācību materiālus. Projekts iedrošināja meklēt arī vietējos atbalsta resursus – pašvaldību iestādes, NVO, aktīvus savu kopienu iedzīvotājus, skolēnu vecākus. Projekta rezultātā ir tapusi mācību programma un metodiskie materiāli, kuri aprobēti dažādās mērķauditorijās. 15 Latvijas skolas kļuvušas par atbalsta un resursu centriem starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās izglītības tematikā. Arī pēc projekta beigām tā rezultāti ir pieejami ikvienam interesentam. Vairāk par projektu un tā rezultātiem lasiet IAC mājas lapā www.iac.edu.lv.

Projekta rezultāti, kas pieejami ikvienam interesentam:

Projektā izveidota programma “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Programmu aicināti apgūt dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu administrācijas pārstāvji un citi interesenti, kas strādā sabiedrības integrācijas jomā. Programmas apjoms ir 36h, bet iespējams apgūt arī atsevišķus programmas moduļus. 

Programmas satura jautājumi:

- Dažādība sabiedrībā un starpkultūru dialogs
- Identitāte un sabiedrības integrācija
- Atbalsta sistēma skolā darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm
- Pedagoģiskās stratēģijas darbam daudzkultūru klasēs
- Komandas darbs imigrantu problēmu risināšanā
- Skolas un kopienas sadarbība saliedētas sabiedrības veidošanā u.c.

Projekta pieredze apkopota integrācijas metodisko materiālu komplektā “Dažādība kā resurss”. Izdevuma elektroniskā versija pieejama ikvienam interesentam IAC mājas lapā http://www.iac.edu.lv/jaunumi/. Izdevums iepazīstina ar projektā izstrādāto apmācību programmu, skolu pieredzi programmas aprobācijā un viedokļiem par izaicinājumiem dažādības vadībā un skolām nepieciešamo atbalstu darbā ar jauniebraucējiem. Praktiķiem noderēs mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī individuālo atbalsta pasākumu plāni, idejas audzināšanas darbam un tematiskiem semināriem pieaugušo auditorijai. Skolu administrācijai palīdzēs materiāli par vienotas skolas atbalsta sistēmas izveidi darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. Izdevums sniedz ieskatu dažādības potenciāla izmantošanā kopienās, kā arī iepazīstina ar projekta Norvēģijas partneru pieredzi.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Šis raksts sagatavots Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) ietvaros.

Šis materiāls ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild IAC.

1. Raksts no "Izglītības un kultūras"

2. Raksts no "Izglītības un kultūras"

Programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” aprobācija Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

No novembra līdz februārim tika veikts atbildīgs darbs IAC, LKIF un NAFO projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” materiālu aprobēšanā. Aprobāciju Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā veica latviešu valodas skolotājas Jeļena Martjanova, Ingūna Hitrova, Marija Brauna un angļu valodas skolotāja Ludmila Romanova, kā arī skolas padomes locekle un angļu valodas skolotāja Anna Pjatecka, rezultātus apkopoja direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska.

Šajā laikā tika aprobēts metodiskais materiāls ar jautājumu kartītēm “Vairā kā viens stāsts”, materiāli klases stundām par prasmi pieņemt atšķirīgo “Krītiņu, kaste, kas runā”, “Man līdzatbildība”, “Kas ir migrācija?”, “Atšķirīgs nenozīmē slikts!” un materiāli latviešu valodas stundām “Valodas Latvijā un pasaulē”. Vairāki materiāli tika izmantoti, lai sagatavotu 10.kl. skolēnu grupu debatēm angļu valodā “Migrācija ir/nav ieguvums valstij”. Ar skolēnu vecāku atbalstu tika organizēta izstāde – “siena, kas runā” - skolēnu no citām valstīm pieredzes stāsti par viņu ģimenes tradīcijām un panākumiem apgūstot latviešu valodu un iepazīstot jaunas tradīcijas.

Projektā iesaistītie pedagogi pilnveidoja savas prasmes darbā ar jauniebraucēju skolēniem, guva praktisku metodisku atbalstu darbam klases stundās un dažādu mācību priekšmetu stundās. Ieguvumi tika popularizēti seminārā klases audzinātājiem, kā arī sākumskolas un latviešu valodas metodiskajās komisijās. Darbs projektā nenoliedzami deva labu pieredzi, kas noder ikdienas darbā.

 • 20151028_103907
 • 20151028_104359
 • IMG-20160223-WA0006
 • IMG-20160223-WA0007
 • IMG-20160223-WA0009
 • IMG-20160223-WA0010
 • IngunaHitrova_1
 • IngunaHitrova_10.kl.
 • IngunaHitrova_2
 • MarijaBrauna_8.
 • MarijaBrauna_8.kl.
 • Riga1

Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir to 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu vidū, kuras kopā ar Izglītības attīstības centru (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) īsteno EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059). Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada marts līdz 2016. gada aprīlis.


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Rīgas Zolitūdes ģimnāziju pārstāv: latviešu valodas un literatūras skolotāji Ingūna Hitrova, Jeļena Martjanova, angļu valodas skolotāja Ludmila Romanova, vietējo kopienu pārstāv ģimnāzijas vecāku padomes locekle un angļu valodas skolotāja Anna Pjatecka. Projekta aktivitātes ģimnāzijā koordinē direktores vietniece Liene Juhņevska.

Uzsākot darbību projektā, no 24.līdz 26.septembrim esam piedalījušies pirmajā programmas apguves seminārā Siguldā.

Semināra pirmās dienas aktuālās tēmas: integrācijas šodiena Latvijā, klātienes diskusijas un imigrantu pieredze Latvijā, identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā.

Programmas apguves semināra otrās dienas aktuālās tēmas: Norvēģijas pieredze imigrantu integrācijā, izaicinājumi imigrantu integrācijai kopienās, pedagoģiskās pieejas daudzkultūru klasēs un daudzveidības vadība. Par šīm tēmām savā pieredzē dalās Tūra Heijerdāla vidusskolas (Lavrik, Norvēģija) mazākumtautību izglītības koordinatore Anita Lodrupa.

Semināra trešās dienas aktuālās tēmas: Labās prakses pieredze imigrantu integrācijā Latvijā un resursi darbam, diskusijas ar imigrantiem, turpmāko soļu plānošana imigrantu integrācijai kopienās. Savā pieredzē dalījās Rīgas 15.vidusskolas skolotāji un imigrantu ģimene no Ukrainas. Pieredzes apmaiņā dalījāmies arī mēs – par skolēnu no citām valstīm uzemšana skolā un atbalsta pasākumiem.

Projekta gaitā iesaistītie skolotāji aprobēs programmas ekspertu izstrādātos materiālus konkrētās situācijās un sniegs atgriezenisko saiti par paveikto.

Vairāk par projektu lasīt šeit: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņesvka

 • IAC2
 • IAC3
 • IAC4
 • IAC5
 • IAC6
 • iac1