Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 1kv.m., 1 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto dzērienu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgiem dzērieniem.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 28,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.1 punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.14, Rīgā, Ruses ielā,22, 148.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tel.67405977, 29828909, Svetlana Skripačova, direktora vietniece saimnieciskos jautājumos


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.