Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi

I.Sporta kompleksa apmeklēšanas kārtība

1.Šie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apmeklēts un izmantots Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) Sporta kompleksa sporta zāle, peldbaseins, trenažieru zāle un sauna.

2.Ģimnāzijas Sporta kompleksu tiesīgi apmeklēt Ģimnāzijas skolēni, citu skolu skolēni vai sporta un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, ja ir noslēgts maksas vai bezmaksas līgums par Sporta kompleksa izmantošanu saskaņā ar nodarbību grafiku, kā arī jebkura fiziskā persona, kura ir iegādājusies apmeklējuma abonementu.

3.Peldēšanas apmācība Sporta kompleksa mazajā peldbaseinā ir atļauta bērniem sākot no 6 (sešu) gadu vecuma trenera klātbūtnē.

4.Sporta kompleksa peldbaseinu un trenažieru zāles darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.45, sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.15, svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, svētku dienās – slēgts. Vasaras periodā baseins tiek slēgts uz laiku, lai veiktu profilakses un remonta darbus.

5.Ģimnāzijas sporta zāļu darba laiks darbdienās ir no plkst. 8.30 līdz plkst. 23.00, un brīvdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00. Svētku dienās – slēgts.

6.Sporta kompleksa apmeklētājiem ir aizliegts izmantot peldbaseinu, ja viņiem ir lipīga ādas slimība, redzamas ādas, matu vai nagu slimības pazīmes, ja nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga.

Lasīt tālāk>>

Drošības tehnika trenažieru zālē

Izdota saskaņā ar 2001. gada 20. jūnija
Darba aizsardzības likuma 14 panta 1. punktu


1. Trenažieru zālē drošības apsvērumu dēļ nav ieteicams nodarboties vienam.

2. Uzsākot nodarbības smagatlētikas zālē jāiziet instruktāža pie trenera - pasniedzēja un jāiepazīstas ar drošības tehniku, kurā ietilpst pašaizsardzība un partnera vai partneru aizsardzība.

3. Jāpārliecinās vai darbības zona ir brīva no cilvēkiem.

4. Ceļot svaru stieni uz krūtīm vai izpildot raušanas vingrinājumus, ja tas izslīd no rokām vai nevar to noturēt un tas krīt, tad to jāgrauž no sevis un pašam jāatkāpjas atpakaļ, t.i. uz pretējo pusi.

5. Kategoriski aizliegts mest uz grīdas svaru stieni, svaru ripas un hanteles.

6. Pirms vingrinājumu izpildes trenažieros tie rūpīgi jāpārbauda, vai troses un trīši nav bojāti, kādā stāvoklī ir trošu piestiprināšanas vietas, vai metinājumu un savienojumu vietās nav plaisu.

7. Partneru aizsardzība notiek visur kur tiek celti maksimāli vai tuvu maksimāliem smagumi. Jābūt gataviem palīdzēt partnerim.

8. Partneru aizsardzība obligāta pietupienos, kad partnerim jāstāv aizmugurē un vajadzības gadījuma jāpalīdz piecelties, turot atlētu no aizmugures starp padusēm. Vai arī aizsardzībā stāv divi partneri – katrs savā stieņa galā.

9. Spiešanā guļus aizsardzība notiek partnerim, stāvot aizmugurē un vajadzības gadījumā jāpalīdz izpildīt vingrinājumu vai arī atbrīvoties no svaru stieņa. Var būt aizsardzībā divi partneri, katrs savā stieņa galā.

10. Noņemot svaru ripas no stieņa, kurš atrodas uz statīviem, jādarbojas diviem atlētiem – katram savā galā.

11. Nodarbību laikā trenažieru zālē neskaidrajos jautājumos grieztus pie atbildīgā trenera – pasniedzēja.

Noteikumi saunas apmeklētājiem

1. Personām, kuras vēlas apmeklēt saunu, ir iepriekš jāpiesaka apmeklējums pie baseina administratora pa talr. 67405529 un jāapmaksā seanss saskaņā ar cenrādī norādīto cenu.

2. Apmeklētājiem, kuri vēlas apmeklēt saunu un baseinu vienlaikus, jāiegādājas atbilstošs talons (vienam apmeklējumam) pie baseina administratora vai kasē.

3. Baseina apmeklējums neietilpst saunas apmeklējuma cenā.

4. Saunas apmeklējuma seansa ilgums – 1 (viena) stunda.

5. Saunas telpā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 10 (desmit) cilvēki.

6. Personas, kurām ir tiesības vienlaikus apmeklēt gan saunu, gan baseinu, pirms baseina apmeklējuma noteikti jānoskalojas dušā.

7. Lai izvairītos no apdegumiem, ieteicams noņemt metāla priekšmetus, kas saskaras ar ķermeni (ķēdītes, gredzenus u.c.).

8. Saunas apmeklējuma laikā jālieto īpaši koka paliktņi.

9. Saunas telpā aizliegts: smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, piegružot, ierīvēt ķermeni ar dažādām vielām (medu, sāli, kafiju, māliem, šokolādi u.c.).

10. Saunā aizliegts liet alkoholiskus dzērienus vai jebkādu citu šķidrumu uz elektriskās plīts, kā arī žāvēt dvieļus uz plīts režģiem.

11. Par vērtslietām un naudu, kas nav nodotas glabāšanā, baseina darbinieki un administrators neatbild.

12. Ja rodas neparedzētas situācijas, lūgums vērsties pie saunas atbildīgās personas vai pie baseina administratora.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija sporta laukumu un stadionu publiskas izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta 02.12.2014. rīkojuma Nr. 2240-rs
„ Par izglītības iestāžu sporta laukumu un stadionu publisku izmantošanu” 2. punktu

1.Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija) sporta laukumu un stadionu (turpmāk – Stadions) publiskas izmantošanas laiks:

1.1.mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00;

1.2.skolēnu brīvlaikos, svētku dienās un brīvdienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.

2.Stadiona iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 6. novembra lēmumu Nr. 5456 „Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

3.Stadiona izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām aktivitātēm bez maksas, netraucējot Ģimnāzijas un nomnieku organizētās nodarbības un ievērojot šos noteikumus.

4.Ģimnāzija neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām.

5.Stadionā aizliegts:

5.1.smēķēt, lietot apreibinošas vielas – alkoholu, narkotikas un toksiskas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;

5.2.ievest dzīvniekus;

5.3.lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

5.4.bojāt Stadionā esošo aprīkojumu;

5.5.iebraukt Stadiona teritorijā ar mehanizētiem transporta līdzekļiem;

5.6.ienest Stadionā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību;

5.7.braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem u.c. pārvietošanās līdzekļiem pa Stadiona sporta laukumiem (futbola laukums, skrejceļš, basketbola laukums, vingrošanas rīku laukums u.c.);

6.Stadiona apmeklētāju pienākumi:

6.1.ievērot Stadiona publiskas izmantošanas laikus;

1.1.saudzīgi izturēties pret Stadiona aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot Stadiona aprīkojumu;

1.2.personīgās mantas neatstāt Stadionā bez uzraudzības;

1.3.izmantot Stadiona sporta laukumus un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;

1.4.pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas;

1.5.traumu gadījumā zvanīt 113;

1.6. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;

1.7.nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.

7.Par šo noteikumu neievērošanu apmeklētājus izraida no Stadiona vai izsauc pašvaldības policiju.

Direktore S. Semenko