Projekti

Projekts Nordplus Junior

Projekta galvenie mērķi ir:

Nordplus Junior projekts “Cross-Curriculum Approach and Information Technologies in the Multicultural Classroom” (“Starppriekšmetu saiknes un informācijas tehnoloģijas multikulturālajā klasē”) ir divu valstu sadarbības projekts, kuru galvenās tēmas ir „Veselība un ekoloģija”, „Veselīgs dzīvesveids”, „Apkārtējās vides problēmas”.

  • Izglītot skolēnus par veselības un apkārtējās vides aizsardzības tēmām, stimulēt viņu aktīvu darbību pasaules resursu saudzēšanā.
  •  Attīstīt skolēnu angļu, latviešu, islandiešu valodu prasmes.
  • Veicināt multikulturālo sadarbību un angļu valodas prasmju pielietošanu reālajā dzīvē.
  • Attīstīt skolēnu toleranci pret citu kultūru pārstāvjiem.
  • Veicināt skolotāju starpkultūru sadarbību mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā.
  • Popularizēt latviešu un islandiešu valodu.

Projekts sākās 2011. gada augustā, kad tika izstrādāts un ieplānots projekta saturs un noteikti aktivitāšu laiki. Pirmā semestra laikā tika izveidotas abu valstu skolēnu un skolotāju projekta darba grupas. Skolotāji izstrādāju mācību stundu saturu, aprobēja materiālus. Skolēni strādāja pie projekta tēmu apguves, gatavojās Islandes delegācijas uzņemšanai Rīgā.
Viena no projekta pamatdomām bija veicināt skolēnu līdzdalību katrā projekta fāzē, līdz ar to darbs bija organizēts tā, lai katrā aktivitātē vadošā loma būtu skolēnam (kurš pirms tam nopietni sagatavojās skolotāja vadībā).