Izglītības procesa dokumentācija

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.
Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 25.septembra nolikumā Nr.265 “Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas nolikums” (25.09.2019.)
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas nolikums.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē.
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas e-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība, kādā veicama saziņa starp ģimnāziju un ģimeni.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība.
Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (1.pielikums) (2.pielikums) (3.pielikums)
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pagarinātās dienas grupu darbības noteikumi.
Kārtība, kādā notiek izglītojamo ēdināšana Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes nolikums.
Izglītības iestādes padomes nolikums.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas rīcības plāns gadījumam, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība darbam ar talantīgiem izglītojamiem.
 Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes/konkursi Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizācijas noteikumi.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumi.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas garderobes individuālo skapīšu lietošanas kārtība.